About us

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze Aktualnych Problemów Ekonomicznych i Społecznych zostało powołane w Łodzi w dniu 17 grudnia 2015r. podczas międzynarodowej konferencji Current Economic & Social Topics CEST2015 International Colloquium i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000626674 w dniu 04 lipca 2016r (WYPIS_RS_626674_3_20160713002745).

Stowarzyszenie wymiennie używa nazwy w języku angielskim: Current Economic & Social Topics International Research Association i skrótu: CESTiRA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powołało w dniu 09-08-2016r. Zarząd Stowarzyszenia CESTiRA, w składzie:

 • Dorota Witkowska, prof. zw. dr hab. – Przewodnicząca;
 • Marek Gruszczyński, prof. zw. dr hab. – Wiceprzewodniczący;
 • Krzysztof Kompa, dr inż. – Wiceprzewodniczący Zarządzający;
 • Barbara Liberda, prof. zw. dr hab. – Członek Zarządu;
 • Joannicjusz Nazarko, prof. zw. dr hab. – Wiceprzewodniczący;
 • Jerzy Różański, prof. zw. dr hab. – Członek Zarządu, Skarbnik;
 • Waldemar Tarczyński, prof. zw. dr hab. – Wiceprzewodniczący;
 • Anna Zamojska, dr hab., prof. UG – Członek Zarządu

oraz Komisję Rewizyjną, którą tworzą:

 • Iwona Foryś, prof. zw. dr hab. – Przewodnicząca;
 • Andrzej Karpio, dr – Wiceprzewodniczący;
 • Aleksandra Matuszewska-Janica, dr – Członek.

Władze Stowarzyszenia zostały powołane na okres do 1-go Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowobadawczym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z naukami ekonomicznymi, naukami społecznymi i ich aplikacjami. Stowarzyszenie działa na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie dorocznej międzynarodowej konferencji naukowej Current Economic & Social Topics CEST20xx International Colloquium oraz
  1. popieranie rozwoju nauk ekonomicznych i społecznych oraz ich zastosowań, a także upowszechnianie wiedzy i prezentowanie dorobku dyscyplin w tym zakresie,
  2. integrowanie środowisk naukowych, krajowych i międzynarodowych, prowadzących badania w zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych,
  3. integrowanie środowisk reprezentujących zarówno naukę jak i praktykę̨ międzynarodową̨ w zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych,
  4. umożliwienie współdziałania członków Stowarzyszenia w powyżej opisanym zakresie,
  5. wspieranie grup i organizacji, których cele i działania są zgodne z celami i działaniami Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. inicjowanie i organizowanie seminariów, sympozjów, wykładów, konferencji, kongresów, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw i innych przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia oraz udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach,
  2. prace w ramach grup i komisji roboczych własnych oraz grup wspierających rozwój i upowszechnianie badań w zakresie aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych, prowadzenie badań, opracowywanie studiów, ekspertyz, ocen, opinii i wniosków oraz rozwiązań dotyczących aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych dla potrzeb własnych i podmiotów współpracujących, wdrażanie tych prac w działaniach własnych i podmiotów współpracujących,
  3. współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i placówkami naukowymi na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i społecznych, a zwłaszcza z Polską Akademia Nauk, Szkołami Wyższymi krajowymi i zagranicznymi, stowarzyszeniami naukowymi o podobnym profilu działania,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
  5. rozwijanie współpracy z placówkami badawczymi i fundacjami o międzynarodowym profilu działania i tych samych lub zbliżonych celach,
  6. wspieranie finansowo i rzeczowo osób fizycznych i prawnych działających w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia; w szczególności wsparcie to polega na redystrybucji środków pozyskanych na cele edukacyjne i naukowobadawcze.
 4. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkowie dzielą̨ się na członków:
  1. zwyczajnych
  2. honorowych
  3. wspierających.
 5. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna. Realizację celów Stowarzyszenia programuje i recenzuje Rada Naukowa Stowarzyszenia.
 6. W okresie między WZC najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
  1. Zarząd składa się z 6 do 12 członków wybieranych imiennie, w tym z Przewodniczącego Stowarzyszenia, trzech Wiceprzewodniczących Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządzającego i Skarbnika Stowarzyszenia.
  2. Kadencja Przewodniczącego Stowarzyszenia trwa jeden rok, kadencja pozostałych członków Zarządu – 5lat, a kadencja Wiceprzewodniczącego Zarządzającego – do chwili odwołania przez WZC lub do wygaśnięcia mandatu.
 7. Rada Naukowa jest ciałem doradczym, niezależnym od Władz Stowarzyszenia, dostarczającym opracowań i rekomendacji na potrzeby Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków lub grup roboczych i Komisji Stowarzyszenia, na ich wniosek lub z własnej inicjatywy.
  1. Członkostwo w Radzie Naukowej można łączyć z członkostwem we Władzach Stowarzyszenia.
  2. W skład Rady Naukowej wchodzą Członkowie Zwyczajni i Honorowi Stowarzyszenia ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek własny lub na wniosek interesariuszy.
  3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na dwuletnią kadencję Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących. Wybory organizuje Zarząd Stowarzyszenia.
  4. W ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia mogą działać Komisje Problemowe, powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego RN.